Tuần 2

Sự Sống Đời Đời

I. KHAI MẠC

Hát: Con Quỳ Gối

1. Con quỳ gối thờ lạy Chúa. Cảm tạ Chúa thương chúng con vô biên. Con quỳ gối thờ lạy Chúa. Dâng niềm mến tin lên Chúa nhân hiền.

ĐK: Khâm sùng thành tín, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa không ngơi, Khâm sùng thành tín, con thờ lạy Chúa. Con yêu mến Chúa, mến Chúa đời đời.

2. Con thờ lạy Chúa ngự trong phép mầu nhiệm. Chúa ở gần con chỉ vì yêu thương con. Con thờ lạy Chúa ngự trong phép mầu nhiệm. Chúa ở gần con thôi sầu héo hon.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quy tụ nơi đây trong tinh thần hiệp nhất yêu thương, để cùng dâng lên Chúa lòng mến yêu tôn thờ, với niềm xác tín Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con. Xin Chúa ban đức tin cho chúng con, giúp chúng con nhận ra những lời Chúa muốn dạy và hiểu về Chúa mỗi ngày một nhiều hơn để chúng con sống cho Chúa trọn vẹn hơn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dạy chúng con rằng: "Ðược lời lãi cả và thế gian mà lỗ mất linh hồn nào được ích gì!". Giữa những cám dỗ của đời sống và cái thường thường của thế gian, xin khơi dậy nơi chúng con lòng khao khát nên hoàn thiện. Xin cho chúng con can đảm sử dụng tự do Chúa ban, để chọn Chúa làm gia nghiệp, để chúng con có thể đạt đến sự viên mãn của người con cái Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin dạy chúng con biết sử dụng những gì Chúa ban để đổi lấy thứ tài sản không bao giờ hư nát. Xin cho chúng con biết dùng thời giờ, sức khỏe và tài năng để tôn vinh Chúa và chia sẻ với những người chúng con gặp gỡ. Xin cho chúng con biết cách chuyển của cải tạm bợ đời này thành công đức bền vững cho đời chúng con mai sau. Amen.

 (Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa tâm tình chúc tụng ngợi khen vì lời giao ước Thiên Chúa đã thực hiện cho dân Người.

Người dẫn: “Nếu các ngươi giữ giao ước của Ta, các ngươi sẽ là một kho báu đặc biệt cho Ta ở giữa các dân”.

Cộng đoàn đáp: Chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa đến muôn đời.

Người dẫn: “Ta sẽ cho chúng lòng nhân từ thương yêu của Ta như một người cha đối với con cái mình”

Cộng đoàn đáp: Chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa đến muôn đời.

Người dẫn: “Các ngươi hãy tôn thờ Đức Chúa. Người sẽ ban phước cho bánh và nước các ngươi dùng và Người sẽ cho các ngươi thoát khỏi bệnh tật.”

Cộng đoàn đáp: Chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa đến muôn đời.

Người dẫn: “Hãy lắng nghe, hỡi Israen, ngày hôm nay ngươi đã trở thành dân của Đức Chúa ngươi. Vậy ngươi hãy tuân phục Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi và thực thi những gi