cần lắm những bài học từ Chúa Giêsu để biết rằng cho dù mình có là gì cũng không bao giờ được quên chỗ mình phát xuất và rồi chỗ mình ngày mai sẽ đi về…