LỄ THÁNH ĐAMINH SAVIO
Bổn mạng Lễ Sinh
Chiều nay ngày 06 / 5/ 2014, nhóm Lễ Sinh gồm 60 em, đồng phục áo xanh, nhìn ai cũng thật lịch sự, “bảnh” hơn mọi ngày, vì là ngày mừng kính thánh Đaminh Saviô, bổn mạng của Lễ Sinh mà. Đúng 18 giờ đoàn Lễ Sinh rước các cha đồng tế từ cuối nhà thờ lên gian Cung Thánh. Cha xứ Phaolô Maria chủ tế, cha Antôn Thái giảng lễ và cha Giuse Phong.
Đầu thánh lễ, cha chủ tế nói với cộng đoàn : “Cùng Giáo Hội chúng ta mừng kính thánh Đaminh Saviô, là bổn mạng của thanh thiếu niên, đặc biệt bổn mạng các em Lễ Sinh trong giáo xứ, chuyên lo phục vụ bàn thánh. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các em luôn có lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể.”
Cha giảng lễ nói về Bí Tích cần thiết là Bí Tích Rửa Tội, Bí tích cao trọng là Bí Tích Thánh Thể. Cha cũng nêu gương Đaminh Saviô khi còn là cậu bé 6 – 7 tuổi, đã thể hiện lòng mến yêu tôn thờ, qúy trọng Thánh Thể Chúa. Là cậu giúp lễ, Đaminh Saviô  chuyên chăm phục vụ bàn thánh, dẫu khi thời tiết đầy giá lạnh. Vì có lòng khao khát rước Chúa, nên Đaminh Saviô được cha sở cho phép Rước Lễ Lần Đầu trước tuổi ấn định của thời đó. Đaminh Saviô không chỉ yêu mến Chúa, mà còn sống thảo hiếu với cha mẹ, mến yêu giúp đỡ bạn bè. Mừng kính thánh Đaminh Saviô, chúng ta cùng cầu xin cho thanh thiếu niên, đặc biệt các Lễ Sinh, biết noi gương thánh trẻ : hết lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể – Sống thảo hiếu với cha mẹ, yêu thương mọi người – Biết yêu thương giúp đỡ bạn bè.
Sau thánh lễ, là lời cám ơn của cha xứ đến qúy phụ huynh các em Lễ Sinh, đã tạo điều kiện để các em có thời gian phục vụ bàn thánh. Cám ơn các qúy chức, các vị ân nhân hằng quan tâm giúp đỡ Lễ Sinh. Cha cũng cám ơn các Lễ Sinh, vinh dự của Lễ Sinh là đươc gần Chúa, gần bàn thờ, đụng chạm đến vật thánh, cha chúc Lễ Sinh noi gương thánh bổn mạng: Phụng sự Chúa trong vui vẻ

LEÃ THAÙNH ÑAMINH SAVIO

Boån maïng Leã Sinh

Chieàu nay ngaøy 06 / 5/ 2014, nhoùm Leã Sinh goàm 60 em, ñoàng phuïc aùo xanh, nhìn ai cuõng thaät lòch söï, “baûnh” hôn moïi ngaøy, vì laø ngaøy möøng kính thaùnh Ñaminh Savioâ, boån maïng cuûa Leã Sinh maø. Ñuùng 18 giôø ñoaøn Leã Sinh röôùc caùc cha ñoàng teá töø cuoáâi nhaø thôø leân gian Cung Thaùnh. Cha xöù Phaoloâ Maria chuû teá, cha Antoân Thaùi giaûng leã vaø cha Giuse Phong.

Ñaàu thaùnh leã, cha chuû teá noùi vôùi coäng ñoaøn : “Cuøng Giaùo Hoäi chuùng ta möøng kính thaùnh Ñaminh Savioâ, laø boån maïng cuûa thanh thieáu nieân, ñaëc bieät boån maïng caùc em Leã Sinh trong giaùo xöù, chuyeân lo phuïc vuï baøn thaùnh. Chuùng ta cuøng caàu nguyeän cho caùc em luoân coù loøng yeâu meán Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå.”

Cha giaûng leã noùi veà Bí Tích caàn thieát laø Bí Tích Röûa Toäi, Bí tích cao troïng laø Bí Tích Thaùnh Theå. Cha cuõng neâu göông Ñaminh Savioâ khi coøn laø caäu beù 6 – 7 tuoåi, ñaõ theå hieän loøng meán yeâu toân thôø, quùy troïng Thaùnh Theå Chuùa. Laø caäâu giuùp leã, Ñaminh Savioâ  chuyeân chaêm phuïc vuï baøn thaùnh, daãu khi thôøi tieát ñaày giaù laïnh. Vì coù loøng khao khaùt röôùc Chuùa, neân Ñaminh Savioâ ñöôïc cha sôû cho pheùp Röôùc Leã Laàn Ñaàu tröôùc tuoåi aán ñònh cuûa thôøi ñoù. Ñaminh Savioâ khoâng chæ yeâu meáân Chuùa, maø coøn soáng thaûo hieáu vôùi cha meï, meán yeâu giuùp ñôõ baïn beø. Möøng kính thaùnh Ñaminh Savioâ, chuùng ta cuøng caàu xin cho thanh thieáu nieân, ñaëc bieät caùc Leã Sinh, bieát noi göông thaùnh treû : heát loøng yeâu meán Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå – Soáng thaûo hieáu vôùi cha meï, yeâu thöông moïi ngöôøi – Bieát yeâu thöông giuùp ñôõ baïn beø.

Sau thaùnh leã, laø lôøi caùm ôn cuûa cha xöù ñeán quùy phuï huynh caùc em Leã Sinh, ñaõ taïo ñieàu kieän ñeå caùc em coù thôøi gian phuïc vuï baøn thaùnh. Caùm ôn caùc quùy chöùùc, caùc vò aân nhaân haèng quan taâm giuùp ñôõ Leã Sinh. Cha cuõng caùm ôn caùc Leã Sinh, vinh döï cuûa Leã Sinh laø ñöôc gaàn Chuùa, gaàn baøn thôø, ñuïng chaïm ñeán vaät thaùnh, cha chuùc Leã Sinh noi göông thaùnh boån maïng: Phuïng söï Chuùa trong vui veû

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập