Tuần 4

Rao Giảng Nước Thiên Chúa

I. KHAI MẠC

Hát: Ta Là Bánh Hằng Sống

ĐK: Ta là Bánh hằng sống, là Bánh ban xuống bởi trời. Ta là Bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời.

1. Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu ta thật là của uống.  Người ăn Bánh này không còn đói khát chi, người uống Máu này sẽ được trường sinh.

2. Đây Mình ta chính là của ăn, và Máu ta thật là của uống.  Người không lãnh nhật ăn Thịt uống Máu Ta, sẽ chết hao mòn, muôn đời trầm luân.

TÂM TÌNH ĐẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! chúng con cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Chúa đã cứu chuộc con. Chúng con muốn được thuộc trọn về Chúa, muốn yêu Chúa hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn chúng con, xin Chúa làm chủ linh hồn và thân xác, làm chủ mọi ý nghĩ hành động, mọi biến cố xẩy ra cho cuộc sống của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thuong chúng con, Chúa đã tự nguyện vác thập giá, và chịu đóng đinh, chịu chết và phục sinh vinh hiển để cứu độ chúng con. Thì hôm nay, lạy Chúa, chúng con xin nguyện vác thập giá đời mình để theo Chúa, trong mọi khó khăn của cuộc sống. Chúng con tin rằng: mọi biến cố xẩy đến cho chúng con là những nấc thang giúp chúng con bước về trời. Chúng con sẽ vác thập giá của mình mà bước đi  theo Chúa trong tín thác, vì chúng con biết rằng: qua thập giá sẽ tới vinh quang! Từ nay, chúng con xin phó thác hoàn toàn cuộc sống của chúng con theo thánh ý Chúa. Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật, là Sự Sống, xin cho chúng con nhận ra chân lý này, để sẵn sàng từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Xin ban ơn trợ giúp, để chúng con luôn đủ sức mạnh, hầu vác thánh giá hằng ngày mà theo Chúa cho nên. Amen.

(Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚAKINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng) 

II. TÂM TÌNH SÁM HỐI

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cùng hợp nhau nơi đây trước Thánh Thể Chúa, để cùng nhau dâng lên Ngài tâm tình sám hối của chúng con.

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa thương xót chúng con.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con người và xã hội hôm nay luôn làm cho chúng con xa lìa tình yêu và lòng thương xót Chúa.

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa thương xót chúng con.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tiền tài và danh vọng luôn lôi kéo chúng con, luôn làm cho chúng con đi sai đường lối Chúa.

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa thương xót chúng con.

Người xướng: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong năm gia đình, xin cho chúng con biết sống và làm gương sáng trong gia đình, biết luôn bước theo con đường của Chúa và bền đỗ trong ơn gọi mà Chúa đã yêu thương gọi mời chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 Cộng đoàn: Amen

TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn: Trong bài thánh ca Đệ Nhị Luật này, ông Môsê trước khi nhắm mắt, đã nhắc lại những ơn lành Thiên Chúa ban cho dân được tuyển chọn, và đã ca tụng quyền năng của Chúa trên dân Ítraen. Lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu lộ nơi Đức Kitô, Đấng muốn quy tụ tất cả nhân loại quanh Người, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh. Nhìn lại lịch sử của mình, Giáo Hội nhận ra tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa và của Đức Kitô; vì thế Giáo Hội cảm thấy có bổn phận dâng lên Chúa bài thánh ca tạ ơn này. Lòng nhân từ của Thiên Chúa cũng được biểu lộ nơi cuộc đời của mỗi người chúng ta; vì thế chúng ta hãy chú ý đến mọi cách thức Thiên Chúa tỏ bày tình yêu đối với chúng ta, ngõ hầu dâng lên Người  tâm tình tạ ơn.

 

(A) Trời hãy lắng tai nghe tôi sắp kể,

đất nghe cho tường lời lẽ miệng tôi.

 

(B) Giáo huấn của tôi như giọt mưa thánh thót,

lời tôi dạy bảo tựa sương móc nhỏ sa, *

khác nào mưa rơi trên nội cỏ,

giống như nước đổ xuống đồng xanh.

 

(A) Này tôi xưng tụng danh thánh Chúa,

trời đất hãy suy tôn Thiên Chúa ta thờ!

 

(B) Người là núi đá: sự nghiệp Người hoàn hảo,

vì mọi đường lối Người đều thẳng ngay. *

Chúa tín thành không mảy may gian dối,

Người quả là chính trực công minh.

 

(A) Những đứa con mà Chúa đã sinh ra không tỳ ố

lại lỗi đạo với Người, *

ôi nòi giống lưu manh tà vạy!

 

(B) Hỡi dân tộc ngu si khờ dại,

ngươi đáp đền ơn Chúa vậy sao? *

Há chính Người chẳng phải Cha ngươi,

Ðấng dựng nên ngươi, Ðấng tạo thành củng cố?

 

(A) Hãy nhớ lại những ngày xưa tháng cũ,

và ngắm xem từng thế hệ qua rồi. *

Cứ hỏi cha ngươi là người sẽ dạy,

thỉnh bậc lão thành, họ sẽ nói cho nghe.

 

(B) Khi Ðấng Tối Cao định phần riêng cho muôn nước,

và khiến loài người khắp ngả chia tay, *

thì Người vạch biên cương cho từng dân tộc

theo số các thần minh.

 

(A) Nhưng sở hữu của Chúa, chính là dân Chúa,

nhà Giacóp là sản nghiệp của Người.

 

(B) Gặp thấy nó giữa miền hoang địa,

giữa cảnh hỗn mang đầy tiếng hú rợn rùng, *

Chúa ủ ấp, Chúa lo dưỡng dục,

luôn gìn giữ, chẳng khác nào con ngươi mắt Chúa.

 

(A) Tựa chim bằng trên tổ lượn quanh,

giục bầy con bay nhảy,

xòe cánh ra đỡ lấy,

rồi cõng con trên mình.

 

(B) Duy một mình Ðức Chúa lãnh đạo dân,

chẳng có thần ngoại bang nào bên cạnh Chúa.

(A) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
 cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

(B) tự muôn đời và chính hiện nay
 luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA (Mời cộng đoàn đứng)

Hát: Hát: Lời Hằng Sống

Lời Ngài sáng ngời chiếu soi trần gian dìu người lữ hành xuôi bến bình an. Dù rằng đất trời lắm phen điêu tàn ai giữ Lời Cha sẽ mãi yên hàn.

 ÐK: Lời Ngài êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu. Từng lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người. Lời Người dắt đường về miền yêu thương lai láng như trùng dương. Lời Người mãi còn ngọt ngào ân thiêng chứa chan cõi lòng.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu

Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Người lánh qua miền Galilê. Rồi Người bỏ Nadarét, đến ở Caphácnaum, một thành ven biển hồ Galilê, thuộc địa hạt Dơvulun và Náptali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia nói: Này đất Dơvulun, và đất Náptali, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Giođan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."

Đó là Lời Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm Lời Chúa:

Là Thiên Chúa, Đức Chúa Giêsu có thể một mình Ngài thực thi kế hoạch cứu độ nhân loại.

Nhưng đã muốn có sự cộng tác của loài người, một phần là để thăng tiến các người có thiện tâm thiện chí. Một phần để mọi người phải có ý thức rằng: Ơn cứu độ tuy chỉ một mình Chúa với cương vị Con Thiên Chúa làm người sẽ hoàn tất một cách thành công vẻ vang.

Nhưng mỗi người phải tự mình đón nhận ơn cứu độ rất phong phú và tràn lan. Vì dù Thiên Chúa có quyền có thể giải thoát và thánh hóa mọi người, nhưng vì tự do là yếu tố quan trọng làm cho việc làm của con người có giá trị. Nên Thiên Chúa lập Hội Thánh như một đại gia đình của Chúa, các tông đồ là nền tảng và mỗi Kitô hữu là một viên đá sống động xây nên Hội Thánh.

Để làm nền tảng Hội Thánh, Chúa không gọi không chọn những người thông giỏi, không ngoan, giàu sang… nhưng Chúa đã gọi và chọn những người có tâm hồn đơn sơ và tính tình chất phác, sống thực tế và quen dấn thân như những dân chài, những nông dân, có tinh thần thoát tục không bị tiền bạc, danh vọng và khuynh năng tình dục chi phối.

Như chúng ta thấy hai anh em thánh Phêrô và Anrê là những ngư dân, tay làm hàm nhai, không ham hố tiền tài danh vọng.

Như Giacôbê và Gioan là hai anh em cũng là ngư dân chất phác, sống hạnh phúc bên cha và làm việc với cha.

Có thể các ông đã vài lần nghe Chúa giảng, tâm tình đã có phần thức tỉnh hướng về Nước Trời và mong đợi Đấng Cứu Thế. Khi Chúa gọi hãy đi với tôi thì các ông bỏ tất cả để theo Chúa.

Chúa đem các môn đệ, cùng với Chúa, đi khắp miền Galilêa rao giảng Tin Mừng kêu gọi đại chúng: “Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần”.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã kêu gọi và chon một số người để làm nền tảng Hội Thánh và sai đi quy tụ muôn dân thành dân Chúa. Xin hãy kêu gọi nhiều người trong giới trẻ tiếp tục sứ mạng các tông đồ.

  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa không gọi không chọn những người giàu có, những người có chức tước, nhưng gọi những ai có tâm hồn đơn sơ, thoát tục và sẵn sàng dấn thân. Xin Chúa gọi và sai những người muốn tích cực tham gia việc tông đồ của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa sai từng môn đệ cùng đi với nhau đến các thành các làng mà Chúa sẽ đến. Xin chúc lành cho các linh mục có được đông anh em cùng chia sẻ sứ vụ với các ngài.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa yêu thương những ai đáp tiếng gọi dấn thân vì Nước Trời. xin Chúa yêu thương nhũng người can đảm đáp Tiếng Chúa gọi. Amen. 

Hát: Chứng Nhân Tình Yêu

1. Khi con nghe tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi rắc gieo tin vui cho muôn người.

ĐK: Này đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài niềm tin tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài trung kiên làm chứng nhân Nước Trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.

2. Ôi đau thương những tâm hồn ngày đêm trông mong tìm nhan Chúa. Ðang bơ vơ kiếp đơn nghèo, cuộc sống quá đắng cay lầm than. Cuộc đời đầy những thở than, tiếng khóc chất chứa trong muôn vàn. Xin cho con đến ủi an, đỡ nâng mong quên đi cơ hàn.

 (Thinh lặng) 

IV. CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi sám hối và tha thứ cho họ. Chúng con nhận biết mình tội lỗi và khiêm tốn ăn năn thống hối. Xin Chúa tha thứ cho chúng con.

Cộng đoàn đáp: Lạy Chúa, xin dạy bảo chúng con về lối bước của Chúa và xin hướng dẫn chúng con trong chân lý của Ngài.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã gọi ông Mát-thêu, người thu thuế theo Chúa và Chúa cũng chọn ông vào hàng ngũ các Tông đồ. Xin Chúa thương kêu gọi, huấn luyện và cho chúng con được tham dự vào công trình cứu độ của Chúa.

Cộng đoàn đáp: Lạy Chúa, xin dạy bảo chúng con về lối bước của Chúa và xin hướng dẫn chúng con trong chân lý của Ngài.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã cư xử nhân từ với mọi tội nhân. Xin Chúa cũng nhân từ với chúng con và mọi người thân yêu của chúng con. Xin cho chúng con bắt chước sự nhân từ của Chúa.

Cộng đoàn đáp: Lạy Chúa, xin dạy bảo chúng con về lối bước của Chúa và xin hướng dẫn chúng con trong chân lý của Ngài.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con chân thành kính mến Chúa và vì Chúa yêu thương mọi người.

Cộng đoàn đáp: Lạy Chúa, xin dạy bảo chúng con về lối bước của Chúa và xin hướng dẫn chúng con trong chân lý của Ngài.

V. KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý,/ yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.

Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.

Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình,/ bây giờ và mãi mãi. Amen.

VI. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá

Này con là đá, trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy nguyện xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Ðừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

ÐK: Ðây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, cùng tán dương mừng chúc vang hoà. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói tầm bay tỏa ngát hương, để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

 Hát kết: Tạ Ơn Chúa Với Mẹ

ĐK: Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng tình yêu Chúa nào biết chi báo đền, Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đợi.

Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim Mẹ hiền, luôn trìu mến mãi cứu giúp chở che nguyện cầu, ngàn phúc ân vẫn nhờ Mẹ, ngàn khổ đau cũng nhờ Mẹ, nhờ Mẹ thương dâng Chúa trót đời tạ ơn.

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập